. ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ-๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ ๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ฅ๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ ๐‘’ฆ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ๐‘’…๐‘’ข๐‘’ฑ

๐‘’ฃ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ

 

๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’– ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฅ๐‘’ฉ ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’… ๐‘’‘๐‘’ผ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’…๐‘’ข๐‘’ฑ

๐‘’๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’‘๐‘’ž ๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ

 

๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฉ ๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘’ข ๐‘’ฌ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ข ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ž

๐‘’”๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’”๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’”๐‘’ด๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฐ

 

๐‘’๐‘’ž๐‘’๐‘’ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ช๐‘’ช

๐‘’๐‘’ž๐‘’ ๐‘’…๐‘’‘๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’‹๐‘’ช ๐‘’๐‘’ด๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฐ

 

๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ซ๐‘’ฉ ๐‘’ฅ๐‘’ฉ๐‘’ข ๐‘’ข๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ข ๐‘’๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’ž

๐‘’–๐‘’ช๐‘’  ๐‘’–๐‘’ผ๐‘’‘ ๐‘’ค๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฐ

 

๐‘’๐‘’™-๐‘’๐‘’™ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’™ ๐‘’๐‘’š ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฉ๐‘’ฑ

๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ณ๐‘’ฉ ๐‘’ค๐‘’น๐‘’ข ๐‘’…๐‘’š ๐‘’ค๐‘’ผ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’ฐ

 

๐‘’’๐‘’ข-๐‘’’๐‘’ข-๐‘’’๐‘’ข๐‘’ข ๐‘’’๐‘’ณ๐‘’“๐‘“‚๐‘’’๐‘’ฉ๐‘’ด ๐‘’๐‘’ž ๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ

๐‘’ฏ๐‘’ข-๐‘’ฏ๐‘’ข ๐‘’๐‘’ฉ ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ

 

๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘’  ๐‘’ฎ๐‘’น๐‘’ฅ๐‘’

๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘’ด ๐‘’–๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ


เคœเคฏ-เคœเคฏ เคญै‍เคฐเคตि เค…เคธुเคฐ เคญเคฏाเค‰เคจि

เคชเคถुเคชเคคि เคญाเคฎिเคจि เคฎाเคฏा


เคธเคนเคœ เคธुเคฎเคคि เคตเคฐ เคฆिเคฏเค‰ เค—ोเคธाเค‰เคจि

เค…เคจुเค—เคค เค—เคคि เคคुเค… เคชाเคฏा


เคตाเคธเคฐ เคฐैเคจ เคถเคตाเคธเคจ เคถोเคญिเคค

เคšเคฐเคฃ เคšเคจ्‍เคฆ्เคฐเคฎเคฃि เคšूเคก़ा

 

เค•เคคเค“เค• เคฆैเคค्‍เคฏ เคฎाเคฐि เคฎुเค– เคฎेเคฒเคฒ

เค•เคคเค“ เค‰เค—िเคฒि เค•เคเคฒ เค•ूเคก़ा


เคธाँเคตเคฐ เคฌเคฐเคจ เคจเคฏเคจ เค…เคจुเคฐंเคœिเคค

เคœเคฒเคฆ เคœोเค— เคซुเคฒเค•ोเค•ा


เค•เคŸ-เค•เคŸ เคตिเค•เคŸ เค“เค  เคชुเคŸ เคชाँเคก़เคฐि

เคฒिเคงुเคฐ เคซेเคจ เค‰เค  เคซोंเค•ा


เค˜เคจ-เค˜เคจ-เค˜เคจเคจ เค˜ुंเค˜เคฐू เค•เคค เคฌाเคœเคฏ

เคนเคจ-เคนเคจ เค•เคฐ เคคुเค… เค•ाเคคा


เคตिเคฆ्เคฏाเคชเคคि เค•เคตि เคคुเค… เคชเคฆ เคธेเคตเค•

เคชुเคค्เคฐ เคฌिเคธเคฐू เคœเคจि เคฎाเคคा