๐‘’‹๐‘’ž ๐‘’–๐‘’ฃ-๐‘’ž๐‘’ฃ ๐‘’ฏ๐‘’ง ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ช๐‘’ฏ๐‘’ณ,

๐‘’๐‘’Ÿ๐‘’ฑ ๐‘’ช๐‘’จ๐‘“ƒ ๐‘’๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ช ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ข।

๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’ฉ ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’น ๐‘’ƒ๐‘’ฏ๐‘’ผ ๐‘’ฅ๐‘’ฉ ๐‘’ฏ๐‘’ผ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฏ,

๐‘’‚๐‘’ฅ ๐‘’ข๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ž ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข।

๐‘’ข๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘“€ ๐‘’•๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ฏ๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’น๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ-๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ฃ,

๐‘’ข๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘“€ ๐‘’•๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘’ฉ ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ।

๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฉ ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ž๐‘’ฒ,

๐‘’ฅ๐‘’ƒ๐‘’ฎ๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ช๐‘’‘ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ।

๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ฎ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’™๐‘’ฑ ๐‘’ช๐‘’Ž๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ฅ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ,

๐‘’๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘–๐‘’ก๐‘’Ÿ๐‘’ด๐‘’ฉ।

๐‘’‹๐‘’๐‘’ผ ๐‘’ฃ๐‘’ช ๐‘’‘๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฅ๐‘’ป๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ณ ๐‘’ข ๐‘’ฃ๐‘’พ๐‘’ž๐‘’ฒ,

๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’š๐‘’ฐ๐‘’œ๐‘’ฑ ๐‘’ฏ๐‘’–๐‘’ด๐‘’ฉ।

๐‘’ฆ๐‘’ข๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ณ ๐‘’ฏ๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ƒ๐‘’ข๐‘’ฑ,

๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’œ๐‘“ƒ ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ด ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ข ๐‘’‘๐‘’น๐‘’‚๐‘’ข।

๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’ข ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ ๐‘’๐‘’น๐‘’ฉ ๐‘’‹๐‘’ฏ๐‘’ผ ๐‘’•๐‘’Ÿ๐‘’ฑ ๐‘’š๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ณ๐‘’ฉ

๐‘’‘๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ฅ๐‘’ฒ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ข।


เคเคค เคœเคช-เคคเคช เคนเคฎ เค•ी เคฒाเค—ि เค•เคฏเคฒเคนु,
เค•เคฅि เคฒเคฏ เค•เคฏเคฒ เคจिเคค เคฆाเคจ।
เคนเคฎเคฐ เคงिเคฏा เค•े เค‡เคนो เคตเคฐ เคนोเคฏเคคाเคน,
เค†เคฌ เคจเคนिं เคฐเคนเคค เคชเคฐाเคจ।
เคจเคนिं เค›เคจि เคนเคฐ เค•ें เคฎाเคฏ-เคฌाเคช,
เคจเคนिं เค›เคจि เคธोเคฆเคฐ เคญाเคฏ।
เคฎोเคฐ เคงिเคฏा เคœเค“ं เคธเคธुเคฐ เคœเคฏเคคी,
เคฌเค‡เคธเคคी เค•เค•เคฐा เคฒเค— เคœाเคฏ।
เค˜ाเคธ เค•ाเคŸि เคฒเค”เคคी เคฌเคธเคนा เคš्เคฐौเคฐเคคी,
เค•ुเคŸเคคी เคญांเค—–เคงเคฅूเคฐ।
เคเค•ो เคชเคฒ เค—ौเคฐी เคฌैเคธเคนु เคจ เคชौเคคी,
เคฐเคนเคคी เค ाเคขि เคนเคœूเคฐ।
เคญเคจเคนि เคตिเคฆ्เคฏाเคชเคคि เคธुเคจु เคนे เคฎเคจाเค‡เคจि,
เคฆिเคข़ เค•เคฐू เค…เคชเคจ เค—ेเค†เคจ।
เคคीเคจ เคฒोเค• เค•ेเคฐ เคเคนो เค›เคฅि เค ाเค•ुเคฐ
เค—ौเคฐा เคฆेเคตी เคœाเคจ।